Ochrona danych

Polityka prywatności i zgody

Spis treści

1. Cel i odpowiedzialny organ
2. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych
3. Przetwarzanie danych osobowych
4. Zbieranie danych dostępowych
5. Ciasteczka i pomiar zasięgu
6. Integracja usług i treści stron trzecich
7. Prawa użytkownika i usuwanie
8. Zmiany w Polityce Prywatności

1. Cel i odpowiedzialny organ

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania (np. zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie oraz uzyskiwanie zgody) danych osobowych w ramach naszej oferty internetowej oraz stron internetowych, funkcji i treści z nią związanych (zwanych dalej łącznie jako „oferta online” lub »Witryna«) na. Oświadczenie o ochronie danych obowiązuje niezależnie od używanych domen, systemów, platform i urządzeń (np. stacjonarnych lub mobilnych), na których prowadzona jest oferta online. Dostawcą oferty online i organem odpowiedzialnym za ochronę danych jest Amt Barnim-Oderbruch, Freienwalder Strasse 48, 16269 Wriezen (zwany dalej „dostawcą”, „my” lub „nas”). W przypadku opcji kontaktu odsyłamy do naszego wydawnictwa.

Termin „użytkownik” obejmuje wszystkich klientów i odwiedzających naszą ofertę online. Użyte terminy, takie jak -user, należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.

2. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych zgodnie z wymogami ekonomiki danych i unikania danych. Oznacza to, że dane użytkownika będą przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje prawna zgoda, w szczególności jeśli dane są wymagane do świadczenia naszych usług umownych i usług online lub są wymagane przez prawo lub jeśli została wyrażona zgoda. Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem techniki, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa o ochronie danych i chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych ochrona. Jeżeli treści, narzędzia lub inne środki od innych dostawców (zwanych dalej łącznie „dostawcami zewnętrznymi”) są wykorzystywane w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych, a ich siedziba znajduje się za granicą, można założyć, że dane będą przekazywane do kraje, w których mają siedzibę dostawcy zewnętrzni . Dane są przekazywane do państw trzecich na podstawie zgody prawnej, zgody użytkownika lub specjalnych klauzul umownych, które gwarantują wymagane prawem bezpieczeństwo danych.

W celu przetworzenia Twojego zapytania zapisujemy Twój adres e-mail oraz dane związane z zamówieniem. W przypadku wysyłania powiadomień zbierane są dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość i numer telefonu w celu przetworzenia zapytania. Ponadto zapewniamy, że nie będziemy przekazywać Twoich danych adresowych osobom trzecim.
Po przetworzeniu żądania, pytający może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych lub uzyskania informacji o przechowywanych danych. Można o to poprosić pisemnie, e-mailem lub telefonicznie.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Oprócz wykorzystania wyraźnie wymienionego w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, dane osobowe są przetwarzane w następujących celach na podstawie zezwoleń prawnych lub zgody użytkownika: – Świadczenie, realizacja, konserwacja, optymalizacja i bezpieczeństwo naszych usług, serwisu i użytkownika usługi; – Zapewnienie efektywnej obsługi klienta i wsparcia technicznego. Przekazujemy dane użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów rozliczeniowych (np. dostawcy usług płatniczych) lub do innych celów, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec użytkowników (np. powiadomienie dostawców o adresie). Kontaktując się z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail), informacje podane przez użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Dane osobowe zostaną usunięte, jeśli spełniły swój cel, a usunięcie nie jest sprzeczne z jakimikolwiek wymogami dotyczącymi przechowywania.

4. Zbieranie danych dostępowych

Zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki logów serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i żądającego dostawcy . Dane dziennika wykorzystujemy wyłącznie bez przyporządkowania do osoby użytkownika lub innego profilowania zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi oceny statystycznej w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty online. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia danych dziennika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie nielegalnego wykorzystania w oparciu o konkretne przesłanki.

5. Ciasteczka i pomiar zasięgu

Pliki cookie to fragmenty informacji, które są przesyłane z naszego serwera internetowego lub serwerów internetowych stron trzecich do przeglądarki internetowej użytkownika i tam przechowywane w celu późniejszego odzyskania. Użytkownicy są informowani o korzystaniu z plików cookie w kontekście pseudonimowego pomiaru zasięgu w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Przeglądanie tej oferty online jest również możliwe z wyłączeniem plików cookie. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookies można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online. Możliwe jest zarządzanie wieloma reklamowymi plikami cookie online od firm za pośrednictwem strony amerykańskiej lub strony UE.

6. Integracja usług i treści stron trzecich

Może się zdarzyć, że treści lub usługi dostawców zewnętrznych, takie jak mapy miast lub czcionki z innych stron internetowych, są zintegrowane z naszą ofertą online. Integracja treści od dostawców zewnętrznych zawsze zakłada, że ​​dostawcy zewnętrzni odbierają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie przesłać treści do przeglądarki użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści. Ponadto dostawcy treści stron trzecich mogą ustawiać własne pliki cookie i przetwarzać dane użytkowników do własnych celów. Z przetworzonych danych można tworzyć profile użytkowników. Będziemy korzystać z tych treści w sposób jak najbardziej oszczędzający i unikający danych oraz wybieramy wiarygodnych dostawców zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa danych. Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści, wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz, w niektórych przypadkach już tutaj wymienionych, możliwości sprzeciwu (tzw. opt -na zewnątrz):

Czcionki zewnętrzne firmy Google, Inc., https://www.google.com/fonts (–Czcionki Google). Czcionki Google są integrowane poprzez wywołanie serwera w Google (zwykle w USA). Oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/.
Mapy dostarczone przez dostawcę zewnętrznego Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/.

7. Prawa użytkownika i usuwanie danych

Użytkownicy mają prawo zażądać bezpłatnych informacji o danych osobowych, które na ich temat przechowujemy. Ponadto użytkownicy mają prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, cofnięcia zgody, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku podejrzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych. Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w celu dostosowania go do zmieniających się sytuacji prawnych lub zmian w serwisie i przetwarzaniu danych. Dotyczy to jednak tylko oświadczeń dotyczących przetwarzania danych. Jeśli wymagana jest zgoda użytkownika lub części oświadczenia o ochronie danych zawierają postanowienia dotyczące stosunku umownego z użytkownikiem, zmiany zostaną wprowadzone tylko za zgodą użytkownika. Użytkownicy proszeni są o regularne informowanie się o treści oświadczenia o ochronie danych.

Stan: 9/2022